Poľovný revírV Spišskej Starej Vsi vzniklo rozhodnutím Lesného úradu v Podolínci č. 111/1993 zo dňa 15. apríla 1993 Poľovnícke združenie Dunajec, ktoré je základnou organizačnou jednotkou Slovenského poľovníckeho zväzu s právnou subjektivitou. Základnou úlohou združenia je plánovitý chov, zušľachťovanie a lov zveri v poľovnom revíre, jej hospodárske využitie a ochrana životného prostredia zveri.

Celková výmera poľovného revíru: 2528 ha (lesné poľovné pozemky: 961 ha; poľnohosp. poľovné pozemky: 1567 ha)
Poľovný revír sa nachádza v poľovnej oblasti Spišská Magura J IX.
Hlavnou zverou v revíry je jelenia zver. Vedľajšími druhmi sú srnčia a diviačia zver. Pre tieto druhy sa plánuje chov a lov. Okrem týchto druhov sa tu vyskytujú tieto druhy zveri:
- medveď hnedý,
- vlk dravý,
- rys ostrovid,
- líška hrdzavá,
- jazvec lesný,
- kuna skalná,
- kuna lesná,
- zajac poľný,
- vydra riečna,
- bobor európsky.
Z dravých vtákov hlavne:
- myšiak hôrny,
- jastrab lesný,
- sokol myšiar,
- sokol lastovičiar.
Taktiež sa tu vyskytuje niekoľko druhov sov:
- myšiarka ušatá,
- plamienka driemavá,
- kuvik obyčajný,
- výr skalný.
Z kurovitých najmä:
- jariabok hôrny,
- jarabica obyčajná.
V povodí Dunajca sú to rôzne druhy kačíc, potápač veľký, rôzne druhy čajok, vodnár obyčajný, prechodne labuť biela.

Podstatnú časť revíru tvorí staroveská a lechnická kotlina, ktoré môžeme charakterizovať ako pahorkatinu až podvrchovinu, ktorá smerom k vyšším polohám prechádza do stredne členenej vrchoviny.
Je to v podstate územie na severných svahoch Spišskej Magury. Pričom severnú hranicu tvorí čiastočne tvorí rieka Dunajec. Celé územie patrí do flyšového pásma. Pôda je prevažne hlinitá až ilovito-hlinitá so strednou priepustnosťou, čiastočne podmáčaná a zamokrená s nepriepustnými horizontmi.